Obsah stránky

Príklady úmyselného zablokovania ochranných opatrení 

A. Nedovolené oddelenie aktuátorov (akčných členov) blokovacích zariadení od pohyblivého krytu s blokovaním.

Jednoúčelový stroj slúži na testovanie finálneho výrobku a je súčasťou súboru strojových zariadení. Z druhej strany obsluhuje tento stroj robot, ktorý vkladá a odoberá výrobok. V tomto prípade nebolo pri návrhu bezpečnosti minimalizované opatrenie na “obchádzanie” blokovacieho zariadenia – norma STN EN ISO 14119. Pravdepodobne bolo toto blokovacie zariadenie deaktivované z dôvodu nepriehľadnosti krytu, keď kontrolór cez tento kryt nevidí a nevie skontrolovať výrobný postup v stroji.

Riziká, ktoré vyplývajú z deaktivácie blokovacieho zariadenia pohyblivého krytu s blokovaním:
Možný stret s robotom, ktorý zakladá a odoberá výrobok a/alebo stret s pohybujúcimi sa časťami jednoúčelového stroja.

B. Nedovolené oddelenie aktuátorov (akčných členov) blokovacích zariadení od pohyblivého krytu s blokovaním (servisných dverí do bunky robota) alebo náhradného aktuátora umiestneného na retiazke vedľa pohyblivého krytu s blokovaním.

Príklad demonštruje spojenie robotickej bunky s lisom. Robot odoberá výrobokz lisu, nasleduje úprava výrobku v ďalších jednoúčelových strojoch a uloženie na dopravníkový pás.

Ani v tomto prípade nebolo minimalizované opatrenie na deaktiváciu blokovacieho zariadenia – norma STN EN ISO 14119. Lis prešiel rekonštrukciou a bezpečnostné časti riadiacich systémov (SRP/CS) boli zle navrhnuté. Z tohto dôvodu lis blokuje pri ochrannom zastavení (pri otvorenom pohyblivom kryte s blokovaním) aj núdzové zastavenie robota, čo neumožňuje manuálne nastavovanie robota. Z tohto dôvodu je nastavovač robota nútený deaktivovať blokovacie zariadenie.

Riziká, ktoré vyplývajú z “obídenia” blokovacieho zariadenia pohyblivého krytu s blokovaním:
V automatickej prevádzke je súbor strojových zariadení stále plne funkčný a obsluha, nastavovač alebo údržba môže kedykoľvek vojsť do bunky robota a môže dôjsť ku stretu s robotom, lisom a ostatnými pohyblivými časťami.

ZÁVER:
Následky, ktoré môžu nastať v dôsledku všetkých týchto chybných návrhov bezpečnostných zariadení a ich následného úmyselného zablokovania v prevádzke je lepšie nedomýšlať...