Obsah stránky

Legislatíva

Dôležité smernice, nariadenia vlády a zákony

Smernica o strojových zariadeniach 42/2006/ES

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia č. 436/2008 Z. z. 

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 124/2006 Z. z. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov č. 392/2006 Z. z.

Výber z najpoužívanejších harmonizovaných noriem

Normy typu A:

STN EN ISO 12100 - Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010)

Normy typu B:

STN EN ISO 13854 - Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu častí ľudského tela pred stlačením (ISO 13854: 2017)

STN EN 547-1+A1 - Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 1: Zásady stanovenia rozmerov otvorov na vstup celého tela do strojov (Konsolidovaný text)

STN EN 547-2+A1 - Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 2: Zásady stanovenia rozmerov prístupových otvorov (Konsolidovaný text)

STN EN 547-3+A1 - Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. Časť 3: Antropometrické údaje (Konsolidovaný text)

STN EN ISO 13851 - Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Princípy navrhovania a výberu (ISO 13851: 2019)

STN EN ISO 14118 - Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu (ISO 14118: 2017)

STN EN ISO 13849-1 - Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2015)

STN EN ISO 13850 - Bezpečnosť strojov. Funkcia núdzového zastavenia. Princípy navrhovania (ISO 13850:2015)

STN EN ISO 13855 - Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení s ohľadom na rýchlosť priblíženia ľudského tela (ISO 13855:2010)

STN EN ISO 13857 - Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru (ISO 13857:2019)

STN EN ISO 14120 - Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (ISO 14120:2015)

STN EN 60204-1 - Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky IEC 60204-1:2016 (Modifikovaná)
Poznámka: STN EN 60204-1 z júna 2007 sa môže súbežne s touto normou používať do 14. 9. 2021.

Normy typu C:

STN EN ISO 10218-2 - Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Robotický systém a integrácia (ISO 10218-2: 2011)

STN EN 12622+A1 - Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Hydraulické ohraňovacie lisy

STN EN ISO 16092-1 - Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Lisy. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky (ISO 16092-1: 2017)