Obsah stránky

O SPOLOČNOSTI

ProSafety Automation s. r. o. je špecializovanou inžinierskou spoločnosťou, poskytujúcou komplexné služby v oblasti funkčnej bezpečnosti priemyselných automatizovaných systémov (Safety Automation) so zameraním najmä na diskrétne technologické procesy s presahom do bezpečnosti strojových zariadení všeobecne. (Machinery Safety)

Organickou súčasťou našich aktivít je štandardná priemyselná automatizácia (Standard Automation), kde je prioritou účelné a efektívne nasadzovanie prostriedkov automatizácie s dôrazom na rýchlu návratnosť investície.

Okrem týchto dvoch hlavných činností, ale aj v ich rámci, zabezpečujeme servis nielen nami dodaných automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP), merania a regulácie (MaR) ako aj outsourcing obchodno - technických služieb, najmä odborných inžinierskych činností a kvalifikované poradenstvo. (Ostatné služby

Naše služby nachádzajú uplatnenie vo všetkých oblastiach, ktoré je možné automatizovať a robotizovať, predovšetkým v automobilovom priemysle, v strojárstve a elektrotechnike, potravinárskom, drevospracujúcom a farmaceutickom priemysle, ale aj v hutníctve, energetike, chémii, rafinériach a papierenskom priemysle. Z pohľadu konkrétnych technológií sú to o.i. tvárnenie a vstrekovanie kovov a plastov, obrábanie, zváranie kovovových i nekovových materiálov, zlievárenstvo, tepelné spracovanie a povrchová úprava, montáž a manipulácia s materiálom všeobecne, skladové a logistické operácie a rôzne kombinované technológie.
    
Dodávky realizujeme systémom na kľúč („Turn Key Project“) alebo ako čiastkové plnenia podľa želania zákazníka. 

Riešenie je vždy individuálne a obvykle pozostáva z týchto častí:

 • Zhodnotenie jestvujúceho stavu, požiadaviek zákazníka a vypracovanie návrhu konceptu štandardnej automatizácie;
 • Posúdenie rizík (Risk Assessment) podľa STN EN ISO 12100;
 • Návrh ochranných opatrení (Safety Concept) podľa STN ISO 12100;
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie príslušných profesijných častí;
 • Dodávka komponentov, montážneho a pomocného materiálu;
 • Montáž, programovanie a oživenie;
 • Zaškolenie obsluhy a údržby;
 • Hodnotenie podľa STN EN ISO 13849 (Safety Validation);
 • EHSR Report;
 • Asistencia pri vypracovaní ES vyhlásenia o zhode;
 • Zabezpečenie overenia oprávnenou právnickou osobou;  
 • Záručný a pozáručný servis;
 • Samostatné odborné školenia, konferencie a pod.

Spoločným menovateľom všetkých našich aktivít je vysoká profesionalita, dodržiavanie etických štandardov, pracovných postupov, BOZP, ohľaduplný prístup k životnému prostrediu a úcta k zákazníkom, dodávateľom a spolupracovníkom bez rozdielu. 

Zárukou kvality našich služieb sú dlhoročné skúsenosti zakladateľov v oblasti štandardnej automatizácie, bezpečnostnej automatizácie, projektovej a inžinierskej činnosti, obchodu a služieb.

ProSafety Automation s. r. o. je už svojou podstatou spoločensky zodpovednou firmou zameranou na profesionálne riešenie bezpečnosti priemyselných technológií, čím chránime nielen výrobné prostriedky, ale vytváraním bezpečnejšieho pracovného prostredia predovšetkým zdravie a životy ľudí i životné prostredie. Toto všetko spolu so zmysluplnou základnou automatizáciu v konečnom dôsledku znamená zvýšenie výkonnosti a produktivity u našich zákazníkov.