Obsah stránky

GDPR

Spoločnosť ProSafety Automation s. r. o., IČO: 52 972 801, so sídlom Jurkovičova 413/21, 059 35 Batizovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39944/P (ďalej len „Spoločnost“) si týmto dokumentom dovoľuje oznámiť svojím obchodným partnerom, súčasným aj potenciálnym zákazníkom a všetkým, koho sa to týka resp. môže týkať vč. návštevníkov webových stránok Spoločnosti (ďalej len „Dotknutá osoba“ a / alebo „Subjekt údajov“), že pri výkone svojej podnikateľskej činnosti môže spracovávať v nutnej, nevyhnutnej, oprávnenej a primeranej forme osobné údaje Dotknutej osoby / Subjektu údajov a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov v aktuálnom znení.

1. Identifikácia a kontaktné údaje správcu osobných údajov

Správcom osobných údajov Dotknutých osôb je: 
Spoločnosť: ProSafety Automation s. r. o.
Sídlo: Jurkovičova 413/21, 059 35 Batizovce, Slovenská republika
IČO: 52 972 801 
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 39944/P 
E-mail: info@prosafetyautomation.com
Vo veci spracovania osobných údajov je možné Spoločnosť kontaktovať výhradne písomne na vyššie uvedenej adrese sídla Spoločnosti alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese tamtiež.
 
2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
a) Nariadeníe Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); 
b) Zákon č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
c) Ostatné súvisiace právne predpisy na ochranu osobných údajov, všetko v aktuálnom znení. 
 
3. Účely a dôvody spracovania osobných údajov 
Spoločnosť môže spracovávať osobné údaje najmä pre nasledujúce účely:
a) Plnenie zmluvných povinností, kde zmluvnou stranou je Subjekt údajov;
b) Realizácia vzájomných predzmluvných, zmluvných, porealizačných (tzv. “aftermarket“) vztahov (napr. servisné aktivity ) ako aj iných obdobných a v podnikateľskej praxi bežných obchodných vzťahov;
c) Všeobecné obchodné a marketingové účely; 
d) Štandardná a efektívna obchodná komunikácia a výmena informácií medzi Spoločnosťou a dotknutými osobami; 
e) Ochrana právnych nárokov Spoločnosti v prípade riešenia sporu s obchodným partnerom (Subjektom údajov); 
f) Iné oprávnené a nevyhnutné záujmy Spoločnosti, potrebné pre podnikateľskú činnosť Spoločnosti. 
 
4. Druhy a kategórie spracovávaných osobných údajov
Spoločnosť môže spracovávať najmä tieto osobné údaje:
a) Základné identifikačné údaje Dotknutej osoby (meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, bydlisko);  
b) Kontaktné údaje Dotknutej osoby (kontaktná a fakturačná adresa, e- mailová adresa (-y), telefónne čísla na pevnú linku a mobil); 
c) Informácie zo zápisov a záznamov z obchodných rokovaní, telefonických hovorov a inej obdobnej komunikácie; 
d) Tzv. „Cookies“ (Krátke textové súbory, ktoré webové stránky Spoločnosti odosielajú do internetového prehliadača Dotknutej osoby.)
 
5. Doba uloženia osobných údajov
Osobné údaje Dotknutej osoby budú uložené počas trvania vzájomného obchodného vzťahu so Spoločnosťou a po jeho skončení po dobu nevyhnutne nutnú pre ochranu práv a oprávnených záujmov Spoločnosti, ktorá neprekročí dobu, stanovenú príslušnými právnymi predpismi pre konkrétny druh údajov.
Pod pojmom „obchodný vzťah“ sa na účel tohto dokumentu rozumejú všetky obchodné vzťahy vzniknuté na základe objednávky, zmluvy resp. akéhokoľvek obchodného plnenia, obchodné vzťahy predzmluvné, porealizačné, marketingové, informačné, partnerské, dodavateľsko / odberateľské ako aj iné obdobné interakcie medzi Spoločnosťou a Dotknutými osobami.  
 
6. Zdroje a dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov 
a) Osobné údaje sú získané buď priamo od subjektu údajov formou osobného odovzdania, verbálneho (telefonického alebo osobného) oznámenia, písomnej informácie (štandardnou alebo elektronickou poštou), zo zmluvnej dokumentácie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a subjektom údajov alebo z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií, webových stránok a pod.
b) Dotknuté osoby poskytujú svoje osobné údaje Spoločnosti dobrovoľne a dobrovoľný je aj ich súhlas so spracovaním ich osobných údajov.
 
7. Príjemcovia osobných údajov vč. 3. strán
Okrem Spoločnosti (jej štatutárnych zástupcov, prokuristov, zamestnancov a iných spolupracovníkov v obdobnom ako zamestnaneckom pomere) môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim externým subjektom (3. stranám), ktorými môžu byť najmä: 
a) Zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri potrební k všeobecnému plneniu zmluvných povinností a obchodných vzťahov podľa zmluvy so Subjektom údajov;
b) Spracovávatelia webových stránok, dodávatelia webhostingu a doménových služieb;
c) Spracovávatelia účtovnej, mzdovej, daňovej a inej obdobnej agendy;
d) Odborní poradcovia (daňoví poradcovia, právnici, advokáti, podnikateľskí poradcovia a pod.);
e) Iní dodávatelia a obchodní partneri potrební k zabezpečeniu chodu spoločnosti a jej podnikateľských aktivít;
f) Iné spoločnosti, patriace do obchodnej skupiny Spoločnosti, ak také existujú v krajine sídla Spoločnosti alebo v krajinách Európskej únie.
 
8. Povinnosti Spoločnosti ako správcu osobných údajov
a) Spoločnosť vynaloží úsilie, aby zabezpečila primeranú ochranu všetkých osobných údajov Dotknutých osôb a to v materiálnej aj dematerializovanej (elektronickej) podobe tak, aby sa tieto osobné údaje nedostali neoprávneným osobám a nedošlo ku ich zneužitiu;
b) Spoločnosť sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov dotknutých osôb;
c) Spoločnosť prehlasuje, že pri svojej marketingovej činnosti nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani tzv. „profilovanie“. (Používanie osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby.)
 
9. Práva Dotknutých osôb / Subjektov údajov
Dotknutá osoba / Subjekt údajov má nasledujúce práva: 
a) Právo dotazovať sa Spoločnosti na rozsah, spôsob uchovávania a spracúvania svojich osobných údajov; 
b) Právo na prístup k svojim osobným údajom s možnosťou získať svoje osobné údaje, ktoré o ňom Spoločnosť spracúva a to písomne v bežne používanom formáte; 
c) Právo vzniesť námietku ohľadom spracovania a proti spracovaniu osobných údajov;
d) Ak sú niektoré osobné údaje nesprávne, právo požadovať opravu týchto osobných údajov;
e) Právo obmedziť rozsah spracovávaných osobných údajov;
f) Právo na vymazanie svojich osobných údajov;
g) Právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov do inej Spoločnosti / k inému správcovi; 
h) Ak Spoločnosť uchováva či spracováva osobné údaje protiprávne, má Dotknutá osoba / Subjekt údajov právo požadovať vysvetlenie takéhoto protiprávneho konania a právo požadovať odstránenie týchto osobných údajov; 
i) Právo podania sťažnosti proti spracovaniu svojich osobných údajov u príslušného dozorového orgánu, ktorým je: 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Tel: +421 232 313 214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
 
10. Záverečné ustanovenia
a) Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti.
b) Tento dokument je platný a účinný dňom 5.3.2020.