Obsah stránky

Bezpečnosť strojových zariadení jednoducho a názorne

Každé strojové zariadenie musí spĺňať základné požiadavky na ochranu zdravia, čiže zjednodušene povedané, musí byť „bezpečné“. (V úvodzovkách preto, že väčšinou existujú a zostávajú tzv. “zvyškové riziká”.) A to docielime uplatnením ochranných opatrení, čiže bezpečnosťou. 

Ukážeme si to na jednoduchom príklade: 
Ručná kotúčová píla, ľudovo nazývaná „kocúr“, má ako bezpečnosť pevný a pohyblivý kryt, výstražné piktogramy a návod na používanie. 

Ak by na tejto kotúčovej píle nebol pevný kryt, hrozilo by nám nielen vážne poranenie horných končatín, ktoré držia stroj v tesnej blízkosti rezného kotúča, ale zároveň by nám triesky z rezaného materiálu alebo úlomky kotúča pri jeho roztrieštení mohli zasiahnuť tvár alebo inú časť tela. To by nám celkom  určite spôsobilo poranenia rôznej závážnosti až po stratu zraku a v krajnom prípade aj smrteľné zranenie. 

Piktogramy a nápisy nás informujú napr. o tom, na ktorej časti môže byť stroj horúci, na aké napätie je dimenzovaný, akú veľkosť kotúča je možné upnúť, smer otáčania kotúča a podobne. 

Dosť dôležitý je aj návod na používanie. Dobrý návod totiž musí jasne a zrozumiteľne popisovať, ako stroj obsluhovať, aké materiály je možné rezať, aké ochranné pracovné prostriedky je potrebné pri práci používať a pod. 

Tieto ochranné opatrenia musia spolu spĺňať určité technické parametre napríklad: Ak by bol pevný kryt z papiera, asi ťažko by chránil obsluhu pred odletujúcim úlomkami a mohol by začať horieť. Toto prenosné ručné strojové zariadenie spadá pod európsku smernicu o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Čiže výrobca musí splniť základné požiadavky na ochranu zdravia a ostatné náležitosti uvedené v tejto smernici, a to dosiahne najjednoduchšie použitím harmonizovaných noriem k tejto smernici. V tomto prípade existuje pre toto strojové zariadenie norma typu C a to časti noriem STN EN 60745, ktoré dávajú predpoklad zhody so smernicou. Takéto zariadenie je potom označené označením CE, ktorá musí mať presný formát a má vydané ES vyhlásenie o zhode, ktoré nájdeme v návode na používanie. 

Bezpečnosť oveľa komplikovanejších strojových zariadení je samozrejme zložitejšia, tento príklad ho opisuje veľmi zjednodušene, a slúži len pre pochopenie pojmu bezpečnosť strojových zariadení. Kotúčová píla, bude samozrejme fungovať aj bez týchto opatrení, ako aj výrobná linka len so štandardnou automatizáciou, ale obidve zariadenia budú nebezpečné pre obsluhu, údržbu a pod. a nemôžu byť uvedené a prevádzkované v hospodárskom priestore EÚ.