Bezpečnosť strojových zariadení v priemyselnej praxi

BEZ TECHNICKÝCH OCHRANNÝCH OPATRENÍ
S TECHNICKÝMI OCHRANNÝMI OPATRENIAMI:
• Pevný a pohyblivý ochranný kryt
• Blokovacie zariadenie s istením pohyblivého krytu
• Optoelektronické ochranné zariadenie - laserový skener
• Optoelektronické ochranné zariadenie - optická bariéra s potlačením funkcie
• Riadiaci a napájací rozvádzač, riadiaci PLC systém SRP/CS
NÚDZOVÉ ZASTAVENIE

Obrázok bol vytvorený v softvéri Visual Components

Súbor strojových zariadení so štandardnou automatizáciou BEZ technických ochranných opatrení

Upozornenie: 
Takýto súbor strojových zariadení nie je v zhode so smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/ES a nemôže byť uvedený na trh a prevádzkovaný v hospodárskom priestore EÚ. 
Takýto súbor strojových zariadení nemôže niesť označenie CE a nesmie byť na neho vydané ES vyhlásenie o zhode.

Jednotlivé obrábacie stroje, ktoré obsluhuje robot, môžu niesť označenie CE a môžu mať vydané ES prehlásenia o zhode, avšak v tomto prípade sú tieto stroje začlenené do tzv. "súboru strojových zariadení" a preto musí byť vydané nové ES vyhlásenie o zhode na súbor strojových zariadení ako celok a potom tento súbor strojových zariedení môže niesť aj označenie CE. 

POZN.: Obrábacíe stroje môžu mať už výrobcom implementované ochranné opatrenia, pretože môžu byť určené aj na ručné vkladanie, ale vtedy ide iba o jednotlivé strojové zariadenia, nie o súbor strojových zariadení.

Súbor strojových zariadení so štandardnou automatizáciou S technickými ochrannými opatreníami

Upozornenie: 
Na tomto príklade nie sú zobrazené všetky ochranné opatrenia, ktoré je potrebné aplikovať na zníženie všetkých rizík a taktiež v zozname nižšie nie sú uvedené všetky aplikovateľné harmonizované normy, ale iba ich kratší výber. Príklad slúži iba na demonštráciu niektorých technických ochranných opatrení. Použitiu ochranných opatrení musí predchádzať posúdenie rizík a návrh podľa platných harmonizovaných noriem. Napríklad pri použití bezpečnostného skenera alebo optickej bariéry musíme vypočítať bezpečnú vzdialenosť so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského tela. Takisto umiestnenie pevného krytu (v tomto prípade ide o použitie certifikovaného krytu) si nemôžeme ľubovoľne určiť, ale musíme vychádzať z  bezpečných vzdialeností na ochranu horných a dolných končatín pred vstupom do nebezpečného priestoru.

Aplikovateľné normy výber:

 • STN EN ISO 12100
 • STN EN ISO 14120
 • STN EN ISO 13857
 • STN EN ISO 10218
 • STN EN ISO 13849
 • STN EN 60204
 • STN EN ISO 13850
 • STN EN ISO 14119
 • STN EN ISO 13855 

Pevný (oplotenie) a pohyblivý (servisné dvere) ochranný kryt

Aj otočný stôl je v tomto prípade tiež pohyblivým krytom a musí byť vybavený blokovacím zariadením, ktoré je súčasťou bezpečnostných častí riadiacich systémov SRP/CS. (Safety-Related Part of a Control System) Pevný alebo pohyblivý ochranný kryt chráni osoby pred nebezpečnými pohybmi a musí byť taký pevný, aby odolal nárazu, napr. robota a nedošlo ku zraneniu osoby. Ak táto podmienka nie je splnená, je potrebné aplikovať ďalšie ochranné opatrenia, ako napríklad bezpečnostný systém „virtuálna klietka“ (Každý z výrobcov nazýva tento systém inak, napr. u spoločnosti ABB je to tzv. „SafeMove“.), ktorou sú pohyby robota v priestore obmedzené, alebo posunutie pevného krytu mimo dosah robota.

Aplikovateľné normy výber:

 • STN EN ISO 12100
 • STN EN ISO 13857
 • STN EN ISO 14120

Blokovacie zariadenie s istením pohyblivého krytu (bezpečnostný zámok)

Blokovacie zariadenie je súčasťou bezpečnostných častí riadiacich systémov SRP/CS (Safety-Related Part of a Control System) a je určené pre pohyblivý ochranný kryt. (servisné dvere) Servisné dvere slúžia ako vchod do robotickej bunky na servis, údržbu a nastavovanie jednotlivých strojov. 
Pri otvorených servisných dverách sú blokované všetky nebezpečné pohyby. (Výnimkou môžu byť obrábacie stroje, ktoré môžu mať implementované svoje ochranné opatrenia, napr. pohyblivé kryty.) 
Pretože robot a pojazd robota by v našom príklade nebolo možné pri otvorených dverách nastavovať, musí byť robot vybavený ešte aj ďalším ochranným opatrením a to povoľovacím zariadením (tzv. „deadman“), zabudovaným v ovládacej jednotke robota, s ktorou je možné v manuálnom režime pohybovať robotom alebo jeho pojazdom.

Aplikovateľné normy výber:

 • STN EN ISO 12100
 • STN EN ISO 14119
 • STN EN ISO 13849

Optoelektronické ochranné zariadenie - laserový skener

 

V  tomto prípade sa jedná o bezpečnostný skener, ktorý monitoruje prítomnosť osôb v dosahu nebezpečného pohybu otočného stola. 
Ak je osoba v bezpečnostnej zóne skenera, sú pohyby otočného stola blokované. 

 

Aplikovateľné normy výber:

 • STN EN ISO 12100
 • STN EN ISO 13855
 • STN EN ISO 13849

Optoelektronické ochranné zariadenie - optická bariéra s potlačením funkcie

 

V tomto prípade je to optická bariéra, ktorá chráni prísun materiálu do robotickej bunky bez toho, aby prerušovala pohyby v nebezpečnom priestore a to tzv. "potlačením funkcie" (muting) optickej bariéry, čo je jedna z mnohých prídavných funkcií optických bariér, ktorej sa dosiahne použitím dodatočných snímačov. 
Ak by chcela osoba prejsť, alebo sa rukou natiahnuť cez túto optickú bariéru, všetky pohyby v nebezpečnom priestore budú zastavené.

Aplikovateľné normy výber:

 • STN EN ISO 12100
 • STN EN ISO 13855
 • STN EN ISO 13849

Riadiaci a napájací rozvádzač – bezpečnostný riadiaci systém typu PLC

Samotný rozvádzač nie je technickým ochranným opatrením v pravom slova zmysle, pretože slúži nielen pre umiestnenie bezpečnostnej časti riadiacich systémov SRP/CS, ale aj pre štandardné riadenie a pochopiteľne aj na silové napájanie celého súboru strojových zariadení.
Do bezpečnostných I/O kariet PLC v rozvádzači sú pripojené vyššie uvedené bezpečnostné snímače ako blokovacie zariadenie, optická bariéra atď. a výstupy na stýkače motorov alebo frekvenčných meničov na blokovanie nebezpečných pohybov. 
Elektrický rozvádzač ako vyhradené technické zariadenie musí samozrejme spĺňať aj podmienky na elektrickú bezpečnosť.

Aplikovateľné normy výber:

 • STN EN ISO 12100
 • STN EN 60204
 • STN EN ISO 13849

Tlačidlo núdzového zastavenia

Strojové zariadenie musí byť vybavené jedným alebo viacerými zariadeniami na núdzové zastavenie, ktoré umožňujú odvrátiť bezprostredné alebo hroziace nebezpečenstvo. Platia aj výnimky, napríklad prenosné ručné a ručne vedené strojové zariadenia.
Funkcia núdzového zastavenia zabraňuje vzniku ohrozenia osôb alebo zmierňuje jestvujúce ohrozenie osôb, zamedzuje poškodeniu strojov alebo prebiehajúceho pracovného procesu a uvádza sa do činnosti jediným úkonom osoby. 
Funkcia núdzového zastavenia nesmie nahrádzať iné bezpečnostné opatrenia, iné funkcie alebo iné bezpečnostné funkcie, ale musí sa navrhnúť tak, aby dopĺňala ochranné opatrenia.

Aplikovateľné normy výber:

 • STN EN ISO 12100
 • STN EN ISO 13850
 • STN EN 60204
 • STN EN ISO 13849

Obsah stránky