Obsah stránky

Služby Safety Automation (Machinery Safety)

Naša ponuka v oblasti Safety Automation je pomerne podrobne popísaná nižšie.

Nakoľko je naším cielom úplnosť a komplexnosť, robíme aj aktivity v oblasti bezpečnosti nad rámec samotnej bezpečnosti automatizácie, čiže pohybujeme sa v oblasti všeobecnej (celkovej) bezpečnosti strojových zariadení (Machinery Safety) v zmysle príslušnej legislatívy.

Neponúkame však haldu popísaných papierov za horentnú sumu, ale riešenie – a to riešenie bez kompromisov.

Prakticky to znamená, že nielen identifikujeme problémy, ale zároveň ich aj odstraňujeme a ak je to potrebné, zabezpečíme aj overenie oprávnenou právnickou osobou (Technická inšpekcia) podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. a Nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z.

Každá firma aj problém je iný, preto máme rozdielne metodiky nielen pre koncových zákazníkov, čiže užívateľov strojov a zariadení (End Users), výrobcov strojov a zariadení a nakoniec aj pre inžinierske firmy, ktoré technológie implementujú. Rozdielne postupy sú takisto u starých a dlhodobo používaných zariadení, zánovných strojov, strojov v záruke a úplne inak postupujeme u ešte len vyvíjaných technológií. Prístupy sú logicky podmienené aj druhom technológie a stupňom jej automatizácie, úplne inak sa postupuje napr. u lisov, ktoré sú už „principiálne“ nebezpečné, než u „jednoduchého“ obrábacieho centra.     

S každým zákazníkom pracujeme prísne individuálne a konečné riešenie je vždy „šité na mieru“ konkrétnemu problému. (Customized Solution)

Vo všeobecnosti obsahuje naša ponuka služieb v oblasti bezpečnosti tieto činnosti:

1. Posúdenie rizík (Risk Assessment) podľa STN EN ISO 12100 a TNI ISO/TR 14121-2

Vykonanie posúdenia rizík s cieľom stanoviť požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré sa vzťahujú na strojové zariadenie. Strojové zariadenie sa potom musí navrhovať, konštruovať a samozrejme aj prevádzkovať so zohľadnením výsledkov tohto posúdenia rizika.

Služba obsahuje:

 • Identifikácia príslušných smerníc, harmonizovaných noriem a predpisov;
 • Analýza rizík:
  • Určenie hraníc stroja;
  • Identifikovanie ohrozenia;
  • Odhadovanie rizika;
 • Hodnotenie rizika.

2. Znižovanie rizík a koncept ochranných opatrení (Safety Concept) podľa STN EN ISO 12100 a TNI ISO/TR 14121-2

Zníženie rizika sa môže dosiahnuť elimináciou nebezpečenstiev, alebo samostatným či súčasným znižovaním každého z dvoch prvkov, ktoré určujú súvisiace riziko:

 • Závažnosť škody z uvažovaného nebezpečenstva;
 • Pravdepodobnosť vzniku tejto škody.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia použiť všetky ochranné opatrenia pomocou trojstupňovej metódy.

 • Krok 1: Konštrukčné opatrenia pre vlastnú bezpečnosť;
 • Krok 2: Bezpečnostná ochrana alebo doplnkové ochranné opatrenia;
 • Krok 3: Informácie o používaní.

Služba obsahuje:

 • Výber ochranného opatrenia na riziko, ktoré je potrebné znížiť a jeho opätovné posúdenie;
 • Koncept ochranných opatrení:
  • Náčrty ochranných opatrení do výkresov, modelov a fotografií;
  • Stanovenie požadovanej výkonnostnej úrovne PLr v prípade znižovania rizika pomocou bezpečnostných častí riadiacich systémov.

3. Návrh ochranných opatrení (Safety Design)

Na základe konceptu ochranných opatrení budú naprojektované jednotlivé ochranné opatrenia.

Služba obsahuje:

 • Zhotovenie projektovej dokumentácie (As Built) jednotlivých profesií. 

4. Realizácia

Dodávka a montáž navrhnutých ochranných opatrení do strojového zariadenia. (súboru strojových zariadení)

Služba obsahuje:

 • Dodávka komponentov, montážneho a pomocného materiálu;
 • Mechanická montáž;
 • Montáž a zapojenie elektrických a pneumatických zariadení;
 • Programovanie bezpečnostných častí riadiaceho systému (PLC);
 • Overovanie a skúšky elektrických zariadení strojov podľa STN EN 60204;
 • Zaškolenie obsluhy a údržby.

5. Hodnotenie (Safety Validation) podľa STN EN ISO 13849, STN EN 62061, TNI CLC/TR 62061-1, STN EN 61508 a STN EN ISO 13855

Cieľom procesu hodnotenia je potvrdiť, že konštrukcia bezpečnostných častí riadiacich systémov (SRP/CS) podporuje celkovú špecifikáciu bezpečnostných požiadaviek pre stroje.

Služba obsahuje:

 • Overenie výkonnostnej úrovne PL≥PLr výpočtom;
 • Kontrola bezpečnostného softvéru (ak je k dispozícii);
 • Skúška bezpečnostných funkcií a simulácia chýb.

Súčasťou hodnotenia je aj meranie optoelektronických zariadení podľa STN EN ISO 13855:

 • Overovanie bezpečnej vzdialenosti pre umiestnenie ochranných zariadení vzhľadom na približujúce sa časti ľudského tela.

6. Overenie zhody s príslušnými smernicami (EHSR Report)

a. Pre nové zariadenia:  
Overenie zhody so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa smernice 2006/42/ES (NV SR č. 436/2008 Z. z.)
 
b. Pre používané zariadenia:
Overenie zhody s minimálnymi bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami podľa smernice 2009/104/ES (NV SR č. 392/2006 Z. z.)

Služba obsahuje:

 • Vykonanie záverečnej kontroly na mieste inštalácie;
 • Odstránenie prípadných nedostatkov;

7. Asistencia pri vypracovaní ES vyhlásenia o zhode

Odborná pomoc výrobcovi (dodávateľovi) strojového zariadenia (súboru strojových zariadení), aby ním vydávané ES vyhlásenie o zhode napĺňalo potrebné legisltívne náležitosti (Nariadenie vlády č. 436/2008 Z. z.) pre daný typ zariadenia. 

8. Zabezpečenie overenia oprávnenou právnickou osobou

Túto službu je možné chápať ako obdobu „prípravy a zabezpečenia STK/EK v autoservise“, pretože v SR je podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. a Nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. potrebné úradné overenie oprávnenou právnickou osobou každého (nového aj používaného) strojového zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky a ďalej periodicky podľa typu zariadenia po celý čas jeho prevádzkovania.

9. Záručný a pozáručný servis

Na všetky nami realizované projekty a dodávky samozrejme poskytujeme záručný aj pozáručný servis.

10. Špeciálne školenia

Bezpečnosť strojov a zariadení je zložitá. S našimi školeniami, ktoré pripravujeme na mieru Vašim požiadavkám a aktuálnym znalostiam, však môžete túto problematiku zvládnuť.

Pri tvorbe konkrétneho školiaceho modulu rozlišujeme:

Školenia podľa pokročilosti:

 • Základné školenie bezpečnosti strojových zariadení;
 • Školenie Bezpečnosť strojových zariadení pre pokročilých.

Školenia podľa tematiky:

 • Školenia podľa druhov technológií;
 • Školenia podľa typov automatizačnej techniky. (napr. pre robotiku)

Školenia podľa auditória:

 • Školenie pre technikov a údržbu;
 • Školenie pre BOZP pracovníkov;
 • Školenie pre manažérov.

Produktové školenia:

 • Na základe našich skúseností ponúkame aj produktové školenia pre užívateľov bezpečnostných zariadení rôznych svetových výrobcov.

Školenia podľa miesta konania:

 • Školenie priamo u zákazníka;
 • “Outdoor” školenie (Obvykle na jar a jeseň na dvoch pre zákazníkov atraktívnych miestach – vo Vysokých Tatrách a na Západnom Slovensku.)

Školenia podľa časového trvania:

 • Školenie v rozsahu do jedného dňa (cca 8 hodín vč. prestávok);
 • Viacdňové školenia pre hlbšie a rozsiahlejšie odborné témy.